Biuletyn Informacji Publicznej

WSSE W OPOLU

Zadania

KOMPETENCJE I ZADANIA
OPOLSKIEGO PAŃSTWOWEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA SANITARNEGO


1. Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa sanitarnego w zakresie należącym do właściwości Państwowej Inspekcji Sanitarnej ustala szczegółowe zasady postępowania państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych woj. opolskiego.
Do  zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy w szczególności:
•  ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych występujących w środowisku,
•  zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych,
•  kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań prozdrowotnych.
 
2.  Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny może podejmować wszelkie czynności należące do zakresu działania państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych, jeżeli jest to wskazane ze względu na szczególną wagę lub zawiłość sprawy. W tych przypadkach staje się organem pierwszej instancji.
 
3.  W postępowaniu administracyjnym jest organem II instancji. Z tych też względów jest organem rozpatrującym odwołania od decyzji i zażalenia na postanowienia wydane przez państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych w I instancji.
 
4.  Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny jest organem właściwym w pierwszej instancji :
a)   w zakresie higieny radiacyjnej:
b)   w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego:
c) w zakresie podmiotów, dla których powiat jest organem założycielskim lub organem prowadzącym, lub w których powiat jest podmiotem dominującym.

5.  Szczegółowe zadania Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego określa Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu.


 Wyślij na drukarkę


Data ostatniej aktualizacji:

2023-02-16 10:45:50

Zredagował:

Tomasz Cielniaszek , tel.:(077) 4426905, email:informatycy@wsseopole.pl

© GAD

hosted by PUNKT.pl

Powered by © Dragon|

e-mail: sekretariat@wsseopole.pl, Opole ul. A. Mickiewicza 1, tel. (077) 442-69-01