Biuletyn Informacji Publicznej

WSSE W OPOLU

Skargi i wnioski

PODSTAWA PRAWNA:

1.  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania  
     administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z
     późn. zm.).
2.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie
     organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z
     2002 r., Nr 5, poz. 46).


Przyjęcia obywateli w sprawach skarg i wniosków :

- poniedziałek w godz. 15.00 - 16.00
- czwartek w godz. 14.00 - 15.00

pok. 118


Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Skargi i wnioski można składać w interesie własnym, innych osób, a także w interesie publicznym.

UWAGA: Dla wniesienia skargi lub wniosku w interesie innej osoby wymagana jest jej zgoda.

SKARGI I WNIOSKI MUSZĄ ZAWIERAĆ:

-  imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego
-  adres wnoszącego


UWAGA: Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.


SKARGI I WNIOSKI MOGĄ BYĆ WNOSZONE W NASTĘPUJĄCEJ FORMIE:
          -  pisemnie 
          -  telegraficznie
          -  za pomocą dalekopisu
          -  telefaxem
          -  pocztą elektroniczną
          -  ustnie do protokołu

Skargi i wnioski wpływające do Opolski Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego są rejestrowane w Rejestrze Skarg i Wniosków, prowadzonym przez sekretariat. Skargi i wnioski rozpatrują komórki merytoryczne właściwe ze względu na przedmiot skargi (wniosku).


TERMINY ZAŁATWIANIA SKARG I WNIOSKÓW:

    Skargi (wnioski) Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny załatwia bez zbędnej zwłoki, jednakże gdy skarga (wniosek) wymaga uzgodnień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz badania akt - załatwiana jest w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania. Skargi (wnioski) szczególnie skomplikowane załatwiane są nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.


TRYB ODWOŁAWCZY:

Organem sprawującym nadzór nad Opolski Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym właściwym do rozpatrzenia skarg na jego działalność jest Główny Inspektor Sanitarny, adres: ul. Długa 38/40 00-238 Warszawa 


 Wyślij na drukarkę


Data ostatniej aktualizacji:

2023-01-20 12:33:00

Zredagował:

Piotr Watraszyński , tel.:(077) 4426905, email:informatycy@wsseopole.pl

© GAD

hosted by PUNKT.pl

Powered by © Dragon|

e-mail: sekretariat@wsseopole.pl, Opole ul. A. Mickiewicza 1, tel. (077) 442-69-01